Inspiracje #8 i #9

Pictures by Tiger in the Flowers

Sezon letni przeciągnął się na wrzesień, więc tym razem postanowiłam połączyć inspiracje z dwóch miesięcy. Miłej lektury!

This time I decided to combine the inspiration from two months. Have a good reading!


Przyjaźnie
Sierpień był dla mnie miesiącem spotkań. Powrotu do źródeł.
Uwielbiam te momenty, gdy okazuje się, że ludzie, których z różnych powodów nie widzimy lub nie słyszymy na co dzień, okazują się tacy, jakimi ich pamiętamy.
Dla mnie to uczucie odrodzenia przyjaźni znaczy bardzo dużo. Pokazuje, że pomimo szybko zmieniającej się rzeczywistości, głęboko w nas jest część, która się nie zmienia. Dzięki niej z łatwością odnajdujemy wspólny język, odgadujemy jedno spojrzenie osób, których nie widzieliśmy kilka lat, a które przecież nadal dużo dla nas znaczą! Pewne rzeczy nigdy nie ulegną zapomnieniu.

Friendship
For me, August was the month of meetings. Return to the sources.
I love those moments when I realize that the people who for various reasons I don’t see or hear every day, turn to be like I remember them.
For me, this feeling of rebirth of friendship means a lot. It shows that despite the reality that change so quickly, deep inside us there is the part that stays the same. Thanks to it we easily find a common language, understand the people that we haven’t seen for several years but they still mean a lot to us! Some things will never be forgotten.


Kąpiel w dźwiękach
Miałam okazję uczestniczyć w czymś niezwykłym – kąpieli w dźwiękach. Przez prawie godzinę leżałam i chłonęłam każdą melodię. Wibrujące dźwięki tybetańskich mis i gongów przeszywały ciało, uspokajały umysł. Mogłam spokojnie się wyłączyć, a po seansie mieć poczucie, jakbym dopiero co wstała po dobrym, ośmio godzinnym śnie.

Bathing in the sounds
I had the opportunity to participate in something extraordinary - a bath in the sounds. For nearly an hour I was laying on the floor and absorbing every single tune. Vibrating sounds of Tibetan bowls and gongs pierced the body, soothe the mind. I could easily be off, and after feel like I just got up after a good, eight-hour sleep.

Buzzcut Season
Jeden z piękniejszych utworów, jakich ostatnio słuchałam. Chyba nie będę tego komentować - trzeba posłuchać!

One of the most beautiful songs, I’ve recently listened to. I guess I will not comment on that - you have to listen!Ida
Nowy film Pawlikowskiego jest prosty. I w tej prostocie właśnie tkwi jego siła. Oszczędność formy i koloru pozwala skupić się na charakterze i zachowaniach bohaterów. Na szczególną uwagę zasługuje, według mnie, Agata Kulesza grająca rolę Wandy – kobiety silnej, niezależnej, z własnym charakterystycznym stylem. Naprawdę warto zobaczyć.

The new movie of Pawlikowski is simple. And in this simplicity there is its biggest strenght. Frugality of form and color allows to focus on the character and behavior of the actors. Particularly noteworthy is, in my opinion, Agata Kulesza playing the role of Wanda - a strong, independent woman, with its own distinctive style. Really worth seeing.

"Ida" Paweł Pawlikowski

Baleriny
Choć nigdy nie praktykowałam, zawsze podobały mi się zdjęcia i obrazy baletnic. Takie lekkie, zwiewne i kobiece.

Ballerinas
Although I’ve never practiced, I’ve always liked the pictures and images of ballerinas. They are so light, airy and feminine.


Przemówienie Emmy Watson w ONZ
Emma Watson do tej pory kojarzyła mi się z gwiazdeczką z Harrego Pottera. Muszę przyznać, że miałam o niej negatywne zdanie. I choć zazwyczaj jestem stała w odczuciach, tym razem pobiłam rekord i zmieniłam moje wyobrażenie w ciągu 13 minut! Dokładnie tyle ile potrzeba na obejrzenie filmiku.
Teraz postrzegam ją jako osobę która wie, co mówi i nie boi się tego robić publicznie. Swoją popularność wykorzystuje w jak najlepszy sposób i nie potwierdza reguły, że jest znana z tego, że jest znana. Dla mnie jest to osoba z charakterem, która obrała sobie konkretny cel, by zmienić jakość ludzkiego życia i konsekwentnie go realizuje.

Emma Watson Speech at the UN
Emma Watson so far remind me of the Harry Potter starlet. I must admit that I had a negative opinion about it. And even though I'm usually constant feelings, this time I beat the record and changed my idea within 13 minutes! Exactly what is needed to watch this video.
Now I see it as a person who knows what she is talking about and is not afraid to do it publicly. Its popularity is used in the best way and does not confirm the rule, that she is known because she is known. For me it is a person with character, who chose a specific goal to change the quality of human life, and consistently implements it.